Information till forskare

Denna information riktar sig främst till forskare. Det är en sammanfattning av vår forskningsplan på svenska

Syfte:

Vårt övergripande mål är att utveckla en ny behandling som effektivt och väsentligt minskar hälsokonsekvenserna för strokepatienter, med minimala biverkningar.

Studiedesign:

I första hand rekryteras svenska sjukhus till en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie av tabletter Imatinib, 800 mg/dag i 6 dagar, inom 8 timmar efter akut ischemisk stroke. Trombolys/trombektomi ges om behandlingsindikation föreligger. Totalt inkluderas 1260 patienter (630 aktiv arm, 630 kontrollarm) under tre år. Utvärdering av funktionellt oberoende sker vid 3 månader. Studien koordineras från Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och monitorering sker via Karolinska Trial Alliance.

Primärt mål

Att undersöka om behandling med Imatinib (800 mg / dag) påbörjad inom 8 timmar efter symtomdebut och pågående under totalt 6 dagar förbättrar funktionellt resultat (aktiviteter i daglig livsföring) vid tre månader efter akut ischemisk stroke

Sekundärt mål

Att undersöka om behandling med Imatinib:

1) undersöka om behandling med Imatinib förbättrar funktionellt resultat efter tre månader för  patienter som behandlas med intravenös trombolys vid akut ischemisk stroke

2) undersöka om behandling med Imatinib förbättrar neurologiskt utfall vid tre månader efter akut ischemisk stroke

3) undersöka om behandling med Imatinib förbättrar neurologiskt utfall efter tre månader för patienter som behandlas med intravenös trombolys vid akut ischemisk stroke

4) undersöka om behandling med Imatinib minskar frekvensen och graden av hjärnblödning för patienter som behandlas med intravenös trombolys vid akut ischemisk stroke

5) undersöka om behandling med Imatinib minskar frekvensen och graden av hjärnödem för patienter som behandlas med intravenös trombolys vid akut ischemisk stroke

6) påverkar förekomsten av allvarliga och icke-allvarliga biverkningar hos patienter som behandlats med Imatinib

7) undersöka om behandling med Imatinib minskar dödligheten vid 3 månader efter akut ischemisk stroke

8) undersöka om behandling med Imatinib minskar dödligheten vid 3 månader för patienter som behandlas med intravenös trombolys vid akut ischemisk stroke

Inklusionskriterier:

1) Klinisk diagnos av ischemisk stroke som leder till mätbara neurologiska bortfallssymtom, som uppgå till 6 punkter eller högre på National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score

  1. a) vid randomisering om inte rekanaliserande behandling skett
  2.  b) innan iv trombolys eller trombektomi i de fall endast en av de behandlingarna görs
  3. c) innan iv trombolys om både trombolys och trombektomi behandling sker

2)18-85 års ålder

3) Patienter randomiseras så snart som möjligt men inte senare än 8 timmar efter symtomdebut.

  1. a) Om patienten får iv trombolys som enda rekanaliserande behandling, ska patienten randomiseras och studieläkemedlet administreras inom en timme efter avslutad IV trombolys
  2. b) Om patienten får trombektomi (med eller utan föregående iv trombolys), ska patienten randomiseras inom två timmar efter avslutad trombektomi och studieläkemedlet administreras så snart som möjligt efter randomisering,

4) Trombolys ska om den utförs, ske i överenskommelse med godkända kliniska kriterier och påbörjas inom 4,5 timmar efter insjuknandet

5) Trombektomi ska, om den utförs, ske i överenskommelse med den nyligen publicerade American Stroke Association guidelines (se ref 47 i studieprotokoll) och åtminstone uppfylla följande kriterier

  1. a) bekräftad diagnos på datortomografisk angiografi (CTA), eller magnetisk resonansangiografi angiografi (MRA) av manifest ocklusion av första två segmenten av arteria cerebri media (M1 eller M2) eller terminala delen av arteria carotis interna, första segmentet av arteria carotis anterior (A1) eller arteria basilaris som överensstämmer med de kliniska symptomen.
  2. b) trombektomi har initierats inom 8 timmar efter symtomdebut (definierat som start med punktion av ljumskartären)

6) Patienten har efter information medgivit deltagande i studien inklusive datainhämtning och uppföljningsprocesser genom skriftligt samtycke.

– Vilja och förmåga att följa studieprotokoll.

 

Exclusionskriterier:

1) Allvarlig stroke med infarktförändring motsvarande mer än 1/3 av arteria cerebri medias territorium eller 1/2 av annat kärlterritorium

2) Kända allvarliga funktionshinder (mRS ≥2) före aktuell stroke

3) Allvarliga sjukdomstillstånd såsom avancerad demens (uppskattning före stroke om i övrigt frisk), dödlig sjukdom, och andra allvarliga medicinska tillstånd med förväntad livslängd mindre än 6 månader.

4) Akut bukspottkörtelinflammation

5) Allvarlig leverdysfunktion, inklusive leversvikt, skrumplever, portal hypertension eller aktiv hepatit

6) Pågående behandling med kemoterapi

7) Läkemedel som ökar plasmakoncentrationen av Imatinib – letokonazol, itrakonazol, erytromycin, claritomycin

8) Läkemedel som minskar plasmakoncentrationen av Imatinib – dexametason, fenytoin, karbamazepin, rifampizin, fenobarbital, fosphenytoin, primidon, hypericum performatum (Johannesört)

9) Graviditet som inte kan uteslutas genom graviditetstest hos kvinna i fertil ålder

9) Patienten deltar i annan interventionsstudie

 

Ytterligare exklusionkriterier för patienter som behandlas med intravenös trombolys

1) Allvarlig stroke vid klinisk bedömning med NIHSS > 25

2) Administrering av heparin inom de föregående 48 timmarna och en tromboplastintid som överskrider den övre normala laboratorienivån eller korresponderande lågmolekylärt heparin

3) Pågående behandling med orala antikoagulantia, tex Waran, (med INR >1,7), dabigatran ( aPTT>40s), apixaban, rivaroxaban

4) Blodplättarnas antal under 100 000 * 10(9)/l. Känd betydelsefull blödning, pågående eller inträffad inom de senaste 6 månaderna; känd hemorragisk diates

5) Uppgift om, tecken på eller misstanke om intrakraniell blödning, inklusive pulsåderbråcksblödning

6) Systoliskt blodtryck >185 mmHg eller diastoliskt blodtryck >110 mmHg, trots upprepade doser av iv blodtryckssänkande behandling för att reducera blodtrycket till ovan gränser.

7) Uppgift om följande tillstånd: tidigare ischemisk stroke inom 3 månader, intra-axial hjärntumör, intrakraniell eller intraspinal kirurgi inom 3 månader, tidigare allvarlig skallskada inom 3 månader, icke-rupturerad intrakraniell pulsåderbråck (> 5 mm)

8) Omfattande kirurgi eller betydelsefullt trauma under de senaste 10 dagarna (inkluderande kirurgi/trauma i samband med akut hjärtinfarkt); nyligen inträffat trauma mot huvudet