Sammanfattning

I-STROKE II

IMATINIB VID AKUT ISCHEMISK STROKE

I-Stroke II är en akademikerdriven randomiserad, dubbel-blind placebo-kontrollerad studie. Vi kommer att undersöka om behandling med Imatinib (800 mg/ dag) resulterar i en bättre långsiktigt funktionellt status jämfört med placebobehandling vid akut ischemisk stroke. Patienterna skall inkluderas inom 8 timmar efter symtomdebut, och behandlas under 6 dagar. Vi vill bekräfta resultaten av en pilotstudie med mycket lovande resultat, och påvisa att de även är giltiga för patienter som inte kan få trombolysbehandling. Hypotesen är att behandling med Imatinib ger en ökad andel patienter med funktionellt oberoende, förbättrad neurologisk återhämtning och minskad risk för blödningskomplikationer, oavsett om patienten får trombolys eller ej. Vi vill också klarlägga om behandling med imatinib kan medföra att tiden mellan insjuknande och trombolys- och/eller trombektomibehandling kan ökas med bibehållen effekt. Patienten kommer att följas upp 3 månader efter strokeinsjuknandet.